Lasteaia päevakava

7.00-8.30 laste vastuvõtmine, hommikuring

8.30-8.45 hommikusöök

8.45-10.30 organiseeritud õppetegevus, mäng

10.30-11.30 oleme õues

11.45-12.00 lõunasöök

12.00-12.20 organiseeritud õppetegevus

13.00-15.00 magamine

15.00-15.30 virgutus, õhtuoode

16.00-18.00 mängime, õpime

Lasteaiarühma õppe-kasvatustöö eesmärgid

 1. Õpetaja arvestab õppe-kasvatustöös iga lapse individuaalse arenguga ja tema soost tuleneva eripäraga.

 2. Õpetaja tutvustab lapsele kodumaad- EESTIMAAD, inimese ja looduse vahelist seost läbi õppekäikude ja matkade Vajangu asulas, raudtee pargis, metsas ja mujal.

 3. Õpetaja annab lapsele teadmisi ja kogemusi igapäevaelust ja teda ümbritsevast maailmast kirjanduse, õppekäikude ja erinevate mänguliikide kaudu.

 4. Lasteaiarühm toetab last ja nõustab perekonda kooliks ettevalmistamisel.

Lasteaiarühmas tegutsemise põhimõtted

 1. Lasetaiarühm pakub lastele päevahoidu ja alushariduse omandamist, toetust lapse perekonnale.

 2. Rühmas soodustatakse lapse kasvamist ning arenemist ning arvestatakse tema individuaalsusega.

 3. Lastele on jäetud vabadus tegutseda rühmaruumi piires iseseisvalt, kusjuures on võimalik paluga nõu või abi õpetajalt. Lapsed tegutsevad vastavalt oma võimetele ja arengutasemele.

 4. Rühmas hoitakse ja tugevdatakse laste tervist. Soodustatakse tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 5. Lasteaiarühmas toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

 6. Lasetaiarühma õppekava on vastavalt olukordadele ja vajadustele muudetav, edasiarenev ja täiustatav dokument.

Lasteaia kodukord

Kinnitatud: ÕN 12.03.201

LK protokoll nr1 09.09.2020

VAJANGU  PÕHIKOOLI LASTEAIA KODUKORD

Lasteaeda saabumine

 • Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00 – 18.00
 • Infotelefonid lastevanematele: 3255568, 3255567
 • Laps saabub lasteaeda hiljemalt kell 8.30 ( muu aja saab vajadusel kokku leppida rühmaõpetajaga ).
 • Lapsevanem saadab hommikul lapse rühmatuppa.
 • Koolieelikute rühmas võib laps iseseivalt lasteaeda tulla kui lapsevanem on esitanud sellekohase avalduse.

Riietus lasteaias

 • Laps tuleb lasteaeda korrektse välimusega.
 • Lapsel on kodust kaasas  toa- ja õueriided (vastavalt ilmastikule) jalanõud, mütsid, kindad, sallid.
 • Vajadusel on lapsel lasteaias kaasas vahetuspesu.
 • Lapse jalatsid on soovitatav märgistada, et vältida segadust.

Laste isiklikud asjad lasteaias

 • Lasteaed ei vastuta laste isiklike mänguasjade, rataste, kelkude ja suuskade eest.
 • Jalgrattaga sõitmiseks on lasteaias kohustuslik kiiver.
 • Mänguasju võib kaasa võtta mänguasjade päeval – reedel, kaisukaid vastavalt vajadusele.

Lapse terviseprobleemid lasteaias

 • Last, kelle tervislik seisund ei võimalda osa võtta lasteaia tegevustest, ei või lasteaeda tuua.
 • Kõikidest terviseprobleemidest, kroonilistest haigustest tuleb eelnevalt teavitada rühmaõpetajat.
 • Kui laps haigestub lasteaias, teavitatakse sellest koheselt lapsevanemat.

Kojuminek lasteaiast

 • Lapsevanem tuleb õhtul lapsele lasteaeda järele.
 • Üksinda last koju ei lubata.
 • Lapsevanema suulisel kokkuleppel rühmaõpetajaga võib lapsele lasteaeda järele tulla  alaealine õde/vend või pereväline liige.
 • Alkoholijoobes vanemale pole õigus last usaldada.

Kui lapsevanem pole lasteaia sulgemise ajaks lapsele järele tulnud

 • Rühmaõpetaja kontakteerub lapsevanematega.
 • Kui lapsevanemaga kontakti ei saada, pöördub rühmaõpetaja sotsiaaltöötaja või lastekaitsespetsialisti poole.

Toitlustamine lasteaias

 • Lasteaias on kolm söögiaega: hommikusöök kell 8.30; lõunasöök kell 11.30 ja õhtuoode kell 15.30.
 • Tapa vallas sissekirjutust omavate laste eest lapsevanem toiduraha ei maksa, teised maksavad.

Osalustasu suurus lasteaias

 • Kui perest käib tapa valla lasteaias üks laps, maksab lapsevanem osalustasu 30 eurot kuus.
 • Kui perest käib Tapa valla lasteasutuses samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 30 eurot ja teise lapse eest 20 eurot.
 • Kui perest käib Tapa valla lasteasutuses samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 30 eurot, teise lapse eest 20 eurot ning kolmanda ja järgnevate laste eest  lapsevanem osalustasu ei maksa.

Osalustasu maksmine

 • Vastavalt Tapa Vallavolikogu määrusele 43 26.november 2018.a. maksab lapsevanem lapse viibimise eest lasteaias osalustasu.
 • Osalustasu maksab lapsevanem  alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase kuupäevani.
 • Osalustasu maksab lapsevanem kalendrikuu eest sama kalendrikuu 15. kuupäevaks Tapa Vallavalitsuse esitatud arve alusel.
 • Lapsevanema võib osalustasu maksmisest vabastada lasteasutuse direktori käskkirja alusel kuni kahe kuu eest kalendriaastas kui laps lasteaiateenust ei kasuta. Vabastusperioodi hulka arvestatakse ka lasteasutuse töötajate kollektiivpuhkuse aeg.
 • Lapsevanem esitab kirjaliku avalduse osalustasust vabastamise kohta lasteasutuse direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust.

Õppe- kasvatustöö rühmas

 • Lasteaiarühmal on õppekava, mille järgi toimub õppe-  ja  kasvatustegevus rühmas.
 • Lasteaiarühmal on arenguvestluste läbiviimise kord.
 • Lasteaiarühmal on päevakava, mis kindlustab laste eale vastava päevarütmi.

Koostöö lastevanematega

 • Soovitav tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.
 • Lapsevanemal anda üksikasjalikku teavet lapse toitumise eripärade ja söögikordade kohta ( allergiad, toidutalumatused jne ).
 • Lapsevanemad võivad teha ettepanekuid kooli juhtkonnale, hoolekogule laste arenguks vajalike tingimuste loomiseks, aidates ise kaasa nende kujunemisele.
 • Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.
 • Ärge kartke pöörduda rühmaõpetajate poole nõu saamiseks.
 • Lasteaias toimuvate sündmuste ja aktuaalsete probleemide kohta leiate info stendilt.
 • Lasteaiatöötajatel on vaikimiskohustus lapselt tema perekonnast saadud teabe kohta.

_____________

Lasteaiaõpetajad Liidia Lõo liidialoo@hot.ee

Marju Merila

Lasteaiaõpetaja abi Urve Toomsalu

Lasteaia telefon 32 555 68, vajadusel mobiil 53 00 15 98