Kehtestatud Vajangu Põhikooli
12.02.2014. a käskkirjaga nr 1-J

Vajangu Põhikooli kodukord

ÜLDSÄTTED

1. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.
2. Õpilase käitumise aluseks on üldised kõlblus- ja käitumisnormid ning käesolev kodukord.
3. Õpilase käitumise hindamise aluseks on käesoleva kodukorra ning üldiste kõlblus- ja
käitumisnormide täitmine õpilase poolt ning selle kontrollimine pedagoogilise personali
poolt.

KOOLI TERRITOORIUM JA OLMERUUMID

I Kooli territoorium ja ruumide kasutamine

4. Õpilasel on õigus koolipäeva jooksul kooli territooriumilt lahkuda ainult klassijuhataja või direktori loal.
5. Võimlas, tööõpetuse- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.
6. Õpilased saavad koolis arvutit kasutada kooli arvutiklassis väljaspool õppetunde õpetajaga kokku lepitud ajal ja kokkuleppel.
7. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume ning õppe-spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt ruumide kasutuskorrale neid tahtlikult lõhkumata või rikkumata.

II Võimla

8. Võimla ja pesemisruumide kasutamiseks kehtivad kehalise kasvatuse õpetajate poolt esitatud nõudmised.

9. Võimlas on õppevahendite ja inventari ilma loata kasutamine on rangelt keelatud.

10. Õpilane, kes on vabastatud arstitõendi alusel füüsilisest koormusest kehalise kasvatuse tunnis, viibib kehalise kasvatuse tunni juures, kui õpetaja ei anna talle muud ülesannet.

III Arvutiklass

11. Arvutiklassi kasutamisel kehtivad aineõpetaja poolt esitatud nõudmised. Korrarikkumistest tuleb teavitada direktorit.

12. Arvutiklassi kodukorra rikkujatelt võetakse ära võimalus kasutada kooli arvutiklassi väljaspool õppetundi.

IV Kooli õppekirjanduse kogu

13. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks
vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

14. Õpilastele laenutatakse õppekirjanduse kogust teavikuid klassikomplektina klassijuhatajale.

15. Igale põhikooli õpilasele väljastatakse septembri esimesel nädalal kooli õppekirjanduse kogu poolt õppekava läbimiseks lisaks õpikutele ka vajalikud töövihikud. Töövihikud on kooli vara ning neid tuleb ka vastavalt kasutada.

16. Õppevahendite tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 389 – § 395
sätestatust.

17. Õppeaasta lõpus tagastab õpilane kooli õppekirjanduse kogule talle kasutamiseks antud õpikud, töövihikud jäävad õpilasele.

18. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad vastavalt õppekirjanduse kogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.

19. Õpilane, kes arvatakse välja kooli nimekirjast, tagastab kooli õppekirjanduse kogule kõik õpikud ja teised laenatud raamatud.

V Söökla

20. Õpilane siseneb sööklasse ainult talle ettenähtud söögivahetunnil. Enne sööki õpilane peseb ja kuivatab käed.

21. Õpilane ei lähe söögisaali koolikotiga.

22. Õpilane sööb viisakalt, pärast söömist paneb tooli laua alla ja viib ära toidunõud.

23. Toitu söögisaalist välja ei viida.

24. Õpilane täidab sööklas õpetaja ja sööklatöötajate korraldusi vastuvaidlemata.

ÕPPETÖÖ

VI Hindamine

25. Kooli hindamise korraldus on avalikustatud kooli koduleheküljel. Õpilase hindamise
põhimõtteid ja korda tutvustatakse vanematele lastevanemate klassikoosolekul, soovi korral ka individuaalselt.

26. Õpilase hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassi- või aineõpetaja õppeaasta algul. Õpetaja selgitab õpilastele, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvõtteid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.

27. Õpilane saab teavet oma hinnete kohta aineõpetajalt ja e-kooli kaudu.

28. Õpilase vanem saab teavet oma lapse hinnete kohta e-kooli kaudu ja klassijuhatajalt.

29. Kool teavitab põhikooli õpilast ja vanemat õpilase hinnetest hinnetelehe kaudu vähemalt üks
kord trimestris. Trimestri lõpus antakse õpilasele tunnistus kokkuvõtvate hinnetega.
30. Kõigil õpilastel alates 1.-9. klassini on kohustuslik õpilaspäeviku pidamine.

VII Õppest puudumine ja sellest teavitamine

31. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda talle kooli päevakavas või
individuaalses õppekavas ette nähtud õppes.

32. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuval põhjusel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.

33. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: õpilase haigestumine või talle
tervishoiuteenuse osutamine; läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud; olulised perekondlikud põhjused.

34. Esimesel õppest puudumise päeval teavitab õpilase vanem klassijuhatajat või kooli direktorit lapse õppest puudumise põhjusest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Juhul, kui teise õppest puudumise päeva lõpuks ei ole klassijuhatajal teavet õpilase puudumise põhjusest, teavitab kool sellest kohalikku omavalitsust.

35. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem
klassijuhatajat puudumise kestusest, nt õpilane esitab kooli tulles klassijuhatajale vanema kirjutatud tõendi.

36. Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis ja täitma talle tunnis antud ülesandeid. Kui
õpilane ei saa õppetunnis viibida kooli töötajate tegevuse tulemusena või olles kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel, annab sellest klassijuhatajale ja lapsevanemale teada õpilast üritusel saatev õpetaja.

37. Õpilane koos vanemaga väärtustavad kooli õppetööd ega planeeri perega pikemaid puhkusereise õppetöö ajal. Vältimatu vajaduse korral tuleb enne koolist eemalviibimist esitada kooli direktorile põhjendusega avaldus. Kui avaldus rahuldatakse, koostavad õpilane, õpilase vanem ja klassijuhataja kava, kuidas vältida mahajäämust õppetööst.

VIII Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

38. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel internetis avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti kodulehel internetis avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

39. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20 kraadi ja madalam 1.-6. klassis ning -25 kraadi ja madalam 7.-9. klassis.

40. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 kraadi, 7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -15 kraadi, mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

41. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on madalam kui +19 kraadi.

IX Väljasõidud

42. Väljasõitudel (õppekäigud, ekskursioonid, teatrikülastused jne) käitub õpilane viisakalt,
esindades väärikalt ennast, oma vanemaid ja kooli.

43. Väljasõitudel kindlustab kool iga kümne õpilaste kohta kaasa ühe saatja. Õpilased täidavad lisaks õpetajale kõigi väljasõidul saatvate täiskasvanute korraldusi.

44. Väljasõitudel järgib õpilane kõiki ohutusreegleid.

ÕPIKESKKONNA LOOMINE

X Korrapidajaõpetaja

45. Vahetundide ajal jälgib korrapidajaõpetaja õpilaste käitumist koridorides. Kui õpetaja ei saa
oma ülesandeid korrapidajana täita (viibib koolitusel, õpilasüritustel jne) vahetab ta oma korrapidamisaja teise õpetajaga ja teeb vastava märke korrapidamisgraafikusse.

46. Riietub tööle tulle korrektselt ning hoolitseb enda hügieeni eest olles selliselt eeskujuks õpilastele.

XI Klassijuhataja

47. Klassijuhataja õigused ja kohustused on fikseeritud tema ametijuhendis. Klassijuhataja kontrollib õpilaste puudumist ja hilinemist tundidesse ning selgitab välja puudumiste põhjused ning teeb vastava kokkuvõtte.

48. Riietub tööle tulle korrektselt ning hoolitseb enda hügieeni eest olles selliselt eeskujuks õpilastele.

XIII Aineõpetaja

49. Aineõpetaja õigused ja kohustused on fikseeritud tema ametijuhendis.

50. Riietub tööle tulle korrektselt ning hoolitseb enda hügieeni eest olles selliselt eeskujuks õpilastele.

51. Hilinejad ja tundidest puudujad märgib õpetaja e-kooli ja vajadusel õpetaja kalendermärkmikku.

52. Iga õpetaja nõuab ja kontrollib tema poolt antud korralduste täitmist ning püüab ise lahendada tema tundides toimunud korrarikkumised. Pärast teatab ta klassijuhatajale või direktorile.

53. Kehalise kasvatuse õpetajad vastutavad korra eest võimlas, spordiplatsil, võimla riietumis- ja pesemisruumides.

54. Saab õppetöö korraldamiseks ja läbiviimiseks ajakohaseid õppematerjale.

XIV Õpilase õigused

55. Õigus saada haridust ja osaleda õppetöös.
56. Õigus töötada ajakohaste õppematerjalidega.
57. Õigus vaimsele ja füüsilisele turvalisusele.
58. Õigus võrdsele kohtlemisele.
59. Õigus vara puutumatusele.

XV Õpilase kohustused

60. Osalema õppetundides vastavalt päevaplaanile ja tunniplaanile.
61. Võtma kaasa kõik vajalikud õppevahendid.
62. Hoolitsema enda füüsilise hügieeni eest ning kandma koolis puhtaid riideid.
63. Kandma vahetusjalatseid ja spordijalatseid vastavalt tunniplaanile.
64. Tunni ajal on õpilane kohustatud osalema õppetöös ja tegelema õppetööga.
65. Käituma vahetundide ajal lugupidavalt oma kaasõpilastesse ja kooli personali.
66. Suhtlema kaasõpilaste ja kooli personaliga viisakalt ja lugupidavalt.
67. Tegutsema klassikorrapidajana vastavalt määratud graafikule ning täitma neid ülesandeid eeskujulikult.
68. Hoidma korras kooli sise- ja välisterritooriumi.
69. Alluma kooli töötajate seaduslikule korraldusele.

XVI Õpilasel on keelatud

70. Vahetundides rüseleda, karjuda, tõugata ja kasutada füüsilist vägivalda kaasõpilaste ja koolipersonali suhtes.
71. Kahjustada kaasõpilaste või kooli töötajate isiklikku vara.
72. Omada ja tarvitada kooli territooriumil tubakatooteid, alkohoolseid jooke, narkootilisi- ja psühhotroopseid aineid.
73. Omada ja tarvitada kooliterritooriumil e-sigaretti.
74. Tunnis kuulata pleierit, mp.3 mängijat või muud muusikat esitavat elektroonilist seadet.
75. Tunnis mängida mobiiltelefoniga, nutitelefoniga või tahvelarvutiga.
76. Omada, hallata või kasutada kaasõpilaste või kooli töötajate suhtes külm- ja tulirelvi.
77. Ropendada, ähvardada kooli territooriumil kaasõpilasi, koolitöötajaid.
78. Rikkuda, kahjustada kooli vara.

KOOLIVÄGIVALLA PREVENTSIOON

XVII Vaimne ja füüsiline turvalisus

79. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine.

80. Kooli töötajad on kohustatud reageerima õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ilmnemisel vastavalt oma ametijuhendile ja kooli kodukorrale.

81. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast teavitamine:

81.1. õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukorrast või juhtumist peab õpilane teavitama kooli töötajat, nt klassijuhatajat, aineõpetajat, või kooli direktorit. Kooli töötajal on kohustus anda teave edasi kooli direktorile.

81.2. õpilane pöördub meditsiinitöötaja poole või kantseleisse, kui temaga on juhtunud õnnetus, mis vajab meditsiinilist abi;

81.3. tulekahju või mingi muu erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust teatada kooli töötajale või direktorile ning vajadusel helistama hädaabi numbril 112. Kooli töötajal on kohustus anda teave edasi kooli direktorile või majandusjuhatajale.

81.4. tulekahju või mingi muu erakorralise olukorra puhul tuleb täita elementaarseid ohutusereegleid. Kui osutub vajalikuks, tuleb väljuda organiseeritult koos õpetajaga koolimajast lähima väljapääsu kaudu.

82. Igas olukorras tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.

83. Kui õpilane ei täida kooli kodukorda, on kooli töötajal õigus nõuda selgitust ja/või seletuskirja kirjutamist. Selgitusest ja/või seletuskirja kirjutamisest keeldumise, samuti selgituses valeandmete esitamise eest võib kool õpilase suhtes rakendada seadusega ettenähtud tugi- või mõjutusmeetmeid.

84. Kool teavitab kooli kodukorda rikkunud õpilase vanemaid või neid asendavaid isikuid ning ühiselt otsitakse probleemile lahendust.

85. Kui kooli juhtkond leiab, et õpilast ei saa mõjutada seadusega ettenähtud tugi- või mõjutusmeetmete rakendamisega ja koostöö vanematega ei ole andnud oodatud tulemusi, teeb kool taotluse selle alaealise õpilase elukohajärgsele alaealiste komisjonile, et kohaldada isikule alaealise mõjutusvahendite seaduses ette nähtud võimalusi.

86. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud või isikud, kes võivad ohustada õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb kohe pöörduda politsei poole seaduses ettenähtud meetmete rakendamiseks.

DISTSIPLIINI TAGAMINE KOOLIS

XVIII Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine

87. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

88. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel ja lapsevanemal on käesoleva kodukorra 19. alajaotuses sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel ka vanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.

89. Õpilase suhtes võib rakendada põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja
korras kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

89.1. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
89.2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
89.3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
õpilasele tugiisiku määramine;
89.4. kirjalik noomitus;
89.5. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli
hoiulevõtmine;
89.6. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks
89.7. nõutavad õpitulemused;
89.8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
89.9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
89.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
89.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
89.12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul
nõutavad õpitulemused.

90. Käesoleva kodukorra punktis 82. sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor, välja arvatud punktis 82.12. sätestatud mõjutusmeetme rakendamise, mida otsustab õppenõukogu.

XIX Meetmete rakendamine

91. Rikkumise avastamine fikseeritakse pedagoogilise personali töötaja või kooli töötaja poolt ettekandega kooli direktori nimele.

92. Korrarikkujalt tuleb võtta seletuskiri, andes õpilasele selliselt võimaluse selgitada tehtut. Seletused võib õpilane anda nii kirjalikult, kui ka suuliselt. Suulised seletused peab pedagoogiline personal protokollima.

93. Meetmete rakendamiseks tuleb kaaluda kõiki asjaolusid, keelatud on rakendamata jätta ärakuulamise õigust.

94. Meetme rakendamise aluseks on direktori käskkiri ja/või õppenõukogu otsus.

XX Kooli hoiule antud esemete hoidmine ja tagastamine

95. Aineõpetaja toob õpilaselt ära võetud kõrvalise asja hoiule kantseleisse pärast õppetunni lõppu.

96. Õpilaselt ära võetud õppetundi segav kõrvaline asi registreeritakse direktori kabinetis hoiulehel.

97. Klassijuhataja teavitab vanemat õpilaselt ära võetud kõrvalise asja hoiule võtmisest ja selgitab tagastamise korda.

98. Õpilaselt ära võetud kõrvaline asi tagastatakse õpilase vanemale allkirja vastu.

KODUKORRA RAKENDAMINE

99. Vajangu Põhikooli kodukord on kehtestatud 12.02.2014 a. ning kodukorras kehtestatud nõuded on täitmiseks õpilasele ja kooli pedagoogilisele personalile ja töötajatele.